Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

O instytucji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie jest placówką oświatową świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Poradnia obejmuje działalnością 61 placówek oświatowych i 1 Dom Dziecka z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Pod opieką znajduje się ok. 8000 dzieci i młodzieży uczącej się oraz dzieci w wieku 0 – 3 lata      

Działalność poradni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych polega w szczególności na:

 • diagnozowaniu dzieci i młodzieży - prowadzanie diagnozy w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej; planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 • udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno – szkoleniową
 • prowadzenie sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli.

      Pracownicy obejmują pomocą dzieci i młodzież z:

 • problemami w nauce szkolnej,
 • zaburzeniami emocjonalnymi manifestującymi się min.: zachowaniami agresywnymi, nieradzeniem sobie z negatywnymi emocjami, zaburzeniami odżywiania (anoreksją oraz bulimią), problemami adaptacyjnymi, nadpobudliwością psychoruchową,
 • zaburzeniami rozwoju psychofizycznego lub depresji tj. nieharmonijny rozwój, problemy specyficzne dla wieku dojrzewania,
 • zaburzeniami o różnym podłożu objawiającymi się trudnościami wychowawczymi, uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna, komputer), zmianami w osobowości, zaburzeniami i wadami mowy, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami,
 •  trudnościami wynikającymi z przyczyn organicznych (zaburzenia funkcjonowania zmysłów, niepełnosprawność intelektualna, nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego) lub autyzmem.

            Praca z dziećmi i młodzieżą uwzględnia stopień narażenia na dysfunkcje i wynikające z nich szkody. W populacji dzieci i młodzieży szkolnej najliczniejsza jest grupa niskiego ryzyka, zwłaszcza w szkołach gimnazjalnych. Po wejściu w wiek dorastania niektórzy podejmują zachowanie ryzykowne stanowiąc grupę podwyższonego ryzyka.

            Całość oddziaływań profilaktycznych ujęta jest w sposób integralny (obejmuje wszystkie sfery rozwoju i koncentruje się na promowaniu haseł „Poczekaj do dorosłości”, „Masz na to czas” oraz „Wycofaj się, póki możesz”. Zajęcia, które prowadzone przez pracowników prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, gier i zabaw dydaktycznych. Celem zajęć jest budowanie przekonań i systemu wartości młodych ludzi oraz kształtowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosów i narkotyków, jak również bez przemocy. Zajęcia psychoedukacyjne skoncentrowane są wokół tematów:

 1. Komunikacja interpersonalna, asertywność.
 2. Lepsze poznania i wyrażanie swoich emocji.
 3. Umiejętność budowania adekwatnej samooceny.
 4. Tolerancja, eliminowanie uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji.
 5. Radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem, z agresją, rozwiązywanie konfliktów w sposób społecznie akceptowane, zajęcia terapeutyczne (debriefingu - odreagowania) dla uczniów w związku z różnymi sytuacjami kryzysowymi w klasie.
 6. Umiejętność rozwiązywania kontaktów w sposób nieagresywny, przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 7. Umiejętność asertywnej odmowy.
 8. Konsekwencje użycia alkoholu i innych substancji uzależniających.

            Jako jedną z form pomocy grupowej bezpośredniej, zasługującą na szczególną uwagę, należy wymienić udział pracowników poradni w realizacji różnorodnych programów , zarówno tych ogólnie dostępnych, jak i tych oryginalnych, autorskich, stworzonych na użytek konkretnych osób i uwzględniających specyfikę środowiska lokalnego:

 •  „Meduza” – autorski program profilaktyki uzależnień dla uczniów,
 • „Rozwijaj swoje możliwości” – autorski program profilaktyki uzależnień dla uczniów
 • „Niechciany dotyk” – ogólnopolski program
 • „Jak pięć palców jednej reki” – autorski scenariusz zajęć integracyjno – adaptacyjnych,
 • „Zażywasz  - przegrywasz” – antynarkotykowy program autorski
 • „Nie pal przy mnie, proszę” (klasy młodsze) – antynikotynowy program opracowany przez Instytut Matki i Dziecka,
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie” (klasy starsze) – antynikotynowy program opracowany przez Instytut Matki i Dziecka,
 • „Przemoc? Agresja? Można inaczej” - autorski program antyprzemocowy,
  • zajęcia edukacyjne przeznaczone do realizacji w szkołach podstawowych w ramach projektu „3…2…1 Internet”, które jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.
  • „Saper” - program antyprzemocowy
  • „Cyberprzemoc – to boli” – autorskie zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy,
  • Co to jest stres i jak sobie z nim radzić? - autorskie zajęcia dot. radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 • „Zapobieganie HIV/AIDS” – autorski program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • „Miłość. Rodzina.” – autorski cykl zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • „Dobry wybór” -  autorski program zawodoznazawczy
 • „Śmiało w przyszłość” - autorski program zawodoznazawczy

            Poradnia bierze aktywny udział w kampaniach profilaktycznych organizowanych na terenie powiatu.

            Ogromną rolę w profilaktyce odgrywają rodzice. Dlatego prowadzone są w szkołach pogadanki i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Ponadto pracownicy prowadzą warsztaty umiejętności wychowawczych, np. „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”, „Trening Umiejętności Wychowawczych”. Innymi formami pomocy i wsparcia dla rodziców są: psychoterapia, psychoedukacja, pogadanki, rozmowy, interwencyjne, mediacje.

            Zadania z zakresu udzielania pomocy nauczycielom i wychowawcom realizowane są poprzez: porady, konsultacje, instruktaże, prelekcje, interwencje w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie warsztatów, udział w radach pedagogicznych i posiedzeniach zespołu wychowawczego, prowadzenie sicie współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i przewodniczących zespołów wychowawczych oraz grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. Opracowywane przez pracowników programy, publikacje, autorskie materiały dydaktyczne, metodyczne, informacyjne i instruktażowe dotyczące oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych, terapeutycznych przekazywane są nauczycielom do wykorzystania w pracy z dzieckiem lub publikowane są na stronie internetowej.

            Ponadto pracownicy poradni współpracują z placówkami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży, a więc: z sądem, policją, powiatowym centrum pomocy rodzinie, zespołami ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, poradniami zdrowia psychicznego, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczymi, powiatowymi urzędami pracy, miejskimi i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, różnymi stowarzyszeniami rządowych i pozarządowych.

            Współpraca z wymienionymi instytucjami przejawiała się m.in. w następujących działaniach:

 • konsultacjach i poradach udzielanych pracownikom poszczególnych placówek,
 • terapii psychologicznej wspomagającej terapię medyczną w klinicznych przypadkach anoreksji, bulimii, nerwic itp. – w ramach współpracy ze służbą zdrowia,
 • przygotowywaniu różnych imprez środowiskowych, akcji, kampanii,
 • praca w gminnych zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy,
 • praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • organizowaniu i współorganizowaniu konferencji, seminariów, narad, spotkań
 • diagnozowaniu i opiniowaniu na wniosek sądów,
 • organizowaniu praktyk studenckich dla przyszłej młodej kadry psychologów i pedagogów.

ZAKRES    DZIAŁANIA

1. Diagnoza psychologiczna w zakresie:

 • rozwoju poznawczego
 • dysleksji rozwojowej
 • dyskalkulii 
 •  trudności w nauce
 •  problemów emocjonalnych
 • problemów wychowawczych

2. Diagnoza pedagogiczna w zakresie:

 • dysleksji rozwojowej
 • dyskalkulii
 • trudności dydaktycznych
 • gotowość szkolna
 • uzdolenienia

3. Działania terapeutyczne:

 • terapia logopedyczna (dyslalia, jąkanie, niedosłuch, afazja, oligofazja, rozszczepy itp.)
 •  terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców
 • terapia dziecka z moczeniem nocnym
 • terapia dziecka z ADHD
 • poradnictwo zawodowe

4. Zajęcia psychoedukacyjne, grupowe w klasach:

 • z profilaktyki uzależnień
 • zajęcia zawodowzanwcze
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy
 • techniki uczenia się
 • rozwój kreatywnego myślenia
 • zajęcia z asertywności
 • grupy wsparcia dla dzieci zagrożonych uzależnieniem i zaburzeniami zachowania

5. Pomoc psychologiczna dla rodziców:

 • interwencja kryzysowa
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych
 • przeciwdziałanie przemocy domowej
 • interwencja kryzysowa
 • trauma pourazowa
 • anoreksja i bulimia
 • autyzm, zespół Aspergra
 • nadpobudliwość psychoruchowa

6. Oferta dla nauczycieli:

 • szkolenia
 • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • konsultacje
 • sieci współpracy i samodoskonalenia
 • udział w radach pedagogicznych
 • pomoc w konstruowaniu IPET i WOPFU

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

ePUAP