Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie

Oferta Poradni

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO _- PEDAGOGICZNEJ

w NOWEJ DĘBIE

 

na rok szkolny 2021/2022

 

W ramach naszej pracy, poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną, odpowiadamy na potrzeby przedszkoli, szkół i instytucji.

Realizacja proponowanych form jest nieodpłatna.

Realizujemy następujące działania:

 • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,

 • przesiewowe badania słuchu i wzroku,

 • przesiewowe badania w kierunku ryzyka dysleksji,

 • indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami,

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych,

 • prelekcje, pogadanki, warsztaty dla rodziców,

 • szkoleniowe rady pedagogiczne,

 • konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach punktów konsultacyjnych,

 • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli,

 • wspomaganie szkół i przedszkoli m.in. w zakresie realizacji kompetencji kluczowych,

 • udział w posiedzeniach zespołu nauczycieli i specjalistów w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).


 

Zainteresowane szkoły i przedszkola wybraną formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenia.

Proponujemy przeprowadzenie na terenie Państwa szkół i przedszkoli indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami w ramach punktów konsultacyjnych, w celu zwiększenia dostępności do specjalistów Poradni .

Jesteśmy  także otwarci na realizację zajęć niewymienionych w ofercie zgodnie z potrzebami placówek.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna prowadzona jest z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z zagrożenia epidemicznego,

w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.

 

Serdecznie ZAPRASZAMY do współpracy!


 

LP

TEMATYKA

FORMA

OSOBY PROWADZĄCE

OFERTA dla NAUCZYCIELI

 1.  

Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela”

warsztaty, szkolenie

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Depresja czy depresyjnośćobjawy, formy reagowania

szkolenie

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Budowanie dobrych relacji: Nauczyciel- Uczeń, Nauczyciel - Rodzic

warsztaty

Renata Ordon

 1.  

Interwencja kryzysowa w szkole – pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji zauważanego kryzysu, trudnych doświadczeń, model pomocy w szkole

warsztaty,

Anna Dzióba

Katarzyna Kwiecińska

Renata Ordon

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów?

Metoda konstruktywnej konfrontacji

Warsztaty, szkolenie

Renata Ordon

 1.  

Jestem nauczycielem ucznia z dysleksją. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach

Zapoznanie z patomechanizmami i objawami dysleksji, sposobami dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach oraz z ćwiczeniami przydatne w trakcie pracy terapeutycznej z uczniami dyslektycznymi

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Opinie i orzeczenia jako źródła informacji w procesie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

W trakcie warsztatów prezentowane są sposoby dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy p-p, opracowywania WOPFU i konstruowania IPET na podstawie dokumentów wydawanych przez poradnię

warsztaty, szkolenie

Ewa Monika Szczepan

Barbara Bunio

 1.  

Dysleksja w kontekście rozporządzenia o organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkołydiagnozowanie problemu

i pomoc uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania w świetle rozporządzeń oświatowych

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez poradnię. Interpretacja dokumentów i realizacja wskazań.

warsztaty, szkolenie

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Rozpoznawanie zdolności i rozbudzanie potencjału twórczego uczniaTechniki identyfikacji uczniów zdolnych. Budowanie Szkolnego Systemy Wspierania Uzdolnień. Elementy treningu twórczego myślenia na lekcjach.

warsztaty, szkolenie

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Aspergera

szkolenie

Barbara Bunio

Edyta Kunicka

 1.  

Jak pracować z uczniem autystycznym”.

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

Edyta Kunicka

 1.  

Szkolenie dotyczące dopalaczy i ich wpływu na organizm młodego człowieka

szkolenie

Katarzyna Tadra

 1.  

Matematyka dla każdego?– czyli o dyskalkulii” – Symptomy dyskalkulią i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce matematyki

warsztaty, szkolenie

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Psychologiczne mechanizmy zachowań agresywnych. Przejawy i przyczyny agresji wśród uczniów. Sposoby radzenia sobie z agresywnym zachowaniem uczniów. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu przeciwdzialania agresji i interwencji w szkole.

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Dziecko nadpobudliwe w szkole. Behawioralna korekta zachowania. Metoda ABC.

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

 1.  

Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

konsultacje, superrewizja, szkolenie

Anna Dzióba

Renata Ordon

 

OFERTA dla RODZICÓW

 1.  

Warsztaty dla rozwijające kompetencje wychowawcze

cykl spotkań

2- godzinnych

Renata Ordon

Anna Łącz

 1.  

Depresja czy depresyjność – objawy, formy reagowania

prelekcja

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Dziecko niepełnosprawne”

prelekcja

Barbara Bunio

Edyta Kunicka

 1.  

Jak rodzice mogą wspierać rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym, w młodszym wieku szkolnym”.

Warsztaty dla rodziców dzieli w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Barbara Bunio

Renata Ordon

Ewa Szczepan

 1.  

Rola rodziców w kształtowaniu osobowości dziecka

warsztaty

Renata Ordon

 1.  

Decyzje zawodowe mojego dziecka

warsztaty

Katarzyna Tadra

 1.  

Jak budować relacje z dzieckiem w wieku adolescencji”.

prelekcja

Barbara Bunio

Renata Ordon

 1.  

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją.”

Formy pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w nauce czytania i pisania oraz w matematyce.

warsztaty

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci””. Czynniki sprzyjające rozwojowi uzdolnień. Symptomy trudności w nauce. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Oferta pomocy w poradni

prelekcja

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Kryteria prawidłowego rozwoju dziecka w wieku sześciu lat”. Dojrzałość szkolna. Symptomy zaburzeń rozwoju funkcji psychomotorycznych. Metody stymulacji rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

prelekcja

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Problemy wychowawcze skuteczne sposoby ich rozwiązywania”. Dobór metod wychowawczych w zależności od wieku rozwojowego

prelekcja

Renata Ordon

Barbara Bunio

 1.  

Moje dziecko wybiera zawód”.

warsztaty

Katarzyna Tadra

Barbara Bunio

 1.  

Jak wychować szczęśliwe dzieci”

warsztaty

Katarzyna Tadra

 1.  

Razem w dorosłość”

warsztaty

Katarzyna Tadra

 1.  

Ja i moje dziecko w kontekście zagrożenia uzależnieniem”

warsztaty

Katarzyna Tadra

 1.  

Warsztaty umiejętności wychowawczych - Rozwiązywanie problemów wychowawczych, poprawy relacji osobowych rodzice-dzieci

warsztaty

Renata Ordon

Anna Łącz

 1.  

Jak zachęcić dziecko do współpracy.”

warsztaty

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Jak wspierać dziecko z ADHD”

warsztaty, szkolenie

Barbara Bunio

 1.  

Problemu wieku dojrzewania”

prelekcja

Barbara Bunio

 1.  

Kluczowe zagrożenia współczesnej rodziny: przemoc, uzależnienia”

prelekcja

Katarzyna Tadra

 1.  

Alkohol a nastolatki”

prelekcja

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Chroń dzieci przed internetowymi zagrożeniami”

prelekcja

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Tadra

 1.  

Kiedy do logopedy” . Problematyka zaburzeń mowy i stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

prelekcja dla Rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów I etapu nauki

Edyta Kunicka

Ewa Monika Szczepan

 

OFERTA dla UCZNIÓW

 1.  

Komunikacja w grupie rówieśniczej. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Autorski program edukacyjno - profilaktyczny

Warsztaty dla uczniów

klas V – VIII (4x2 godziny) oraz 1 spotkanie z rodzicami

Renata Ordon

 1.  

Fitness dla mózgu” zajęcia z twórczego myślenia – cykl 3 godzinny zajęć warsztatowych

zajęcia dla uczniów od klas V

Ewa Monika Szczepan

 1.  

RAZEM – integracja w czasie pandemii” - Zajęcia reintegracyjne po powrocie do nauki w systemie zdalnym

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkoły podstawowej

Katarzyna Tadra

Katarzyna Sokołowska

Katarzyna Kwiecińska

Anna Dzióba

 1.  

Stres a zdrowie – zajęcia profilaktyczne

warsztaty dla uczniów klas IV i VI

Renata Ordon

 1.  

Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

uczniowie szkół:

podstawowej (kl. VI – VIII),

ponadpodstawowej

Barbara Bunio

 1.  

Depresja czy depresyjność

uczniowie szkół:

podstawowej (kl. VI – VIII),

ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Puchate czy kolczaste? Rzecz o integracji i tolerancji”– zajęcia warsztatowe

warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Zgoda buduje – zajęcia warsztatowe poprawiające integrację i komunikację w grupie

zajęcia dla wszystkich uczniów

Katarzyna Tadra

 1.  

Moja przyszłość – moja kariera”

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Zawodowa sprawa”

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Dopalacze? E - papierosy - to nie dla mnie!”

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Dobry wybór”

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Bilans własnych predyspozycji”,

warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Planowanie kariery zawodowej”

warsztaty zawodoznawcze uczniów szkół:

- podstawowej (kl. VII i VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

 1.  

Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w planowaniu kariery szkolnej i w wyborze zawodu

warsztaty zawodoznawcze dla uczniów szkół:’

- podstawowej (kl. VI – VII),

- ponadpodstawowej

Porady indywidualne

Katarzyna Tadra

Anna Dzióba

 1.  

Indywidualne porady zawodoznawcze

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VI – VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

Anna Dzióba

 1.  

Moje mocne strony i zainteresowania a wybór zawodu

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów szkoły podstawowej

Anna Dzióba

 1.  

Poznajemy interesujące zawody

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów szkoły podstawowej

Anna Dzióba

 1.  

Kreatywne motywowanie do działania – ćwiczenia z elementami treningu twórczości

warsztaty dla uczniów

klas IV - VIII

Anna Dzióba

 1.  

Szybciej, skuteczniej, lepiej w tym samym czasie” – techniki skutecznego uczenia się

warsztaty dla uczniów

klas IV - VIII

Katarzyna Tadra

 1.  

Jacy jesteśmy? – Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych

warsztaty zawodoznawcze

dla uczniów kl. VI - VIII

Anna Dzióba

 1.  

Cyberprzemoc – to boli” - Celem jest wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

warsztaty dla uczniów szkół:

- podstawowej (kl. V – VIII),

- ponad podstawowej

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Umiejętność przydatne w kontaktach z innym”. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, samopoznania, radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VI – VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

Anna Dzióba

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Zajęcia profilaktyczne / alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze/

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. V- VIII),

- ponadpodstawowej

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Niechciany dotyk”

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. I- VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Moje ciało zasługuje na szacunek”

uczniowie szkół:

podstawowej,

ponadpodstawowej

Barbara Bunio

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Jak nie zagubić się w cyberprzestrzeni” – zajęcia z wykorzystaniem scenariusza „Sieciaki”

uczniowie SP (kl. IV- VI)

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Jak palce jednej ręki” zajęcia integracyjne

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. I – VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Agresja. Przemoc. Można inaczej” – zajęcia antyprzemocowe

uczniowie klas IV- VIII

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Znajdź właściwe rozwiązanie” realizacja programu antynikotynowego

cykl spotkań warsztatowych

dla uczniów kl. VI, VII, VIII

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Autoprezentacja - jak odkryć swoje atuty i pokazać sie z jak najlepszej strony

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VI – VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

 1.  

Tworzenie norm klasowych

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl.IV-VIII)

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

 1.  

Jestem asertywny, a nie agresywny

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VI – VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

 1.  

Realizacja programu antynikotynowego

pt. „Nie pal przy mnie, proszę”

uczniowie klas I – III

szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Ja wśród innych - zajęcia warsztatowe sprzyjające tworzeniu relacji z innymi.

uczniowie klas IV – VIII)

Katarzyna Tadra

Anna Dzióba

 1.  

Formy i sprawcy cyberprzemocy”, „Osoby doświadczające cyberprzemocy”, „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”.

uczniowie klas V- VIII

Barbara Bunio

Katarzyna Tadra

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Co wiemy o miłości”

uczniowie szkół:

- podstawowej (kl. VI – VIII),

- ponadpodstawowej

Barbara Bunio

 1.  

Program „Nie pal przy mnie proszę”. cykl zajęć profilaktycznych

uczniowie klas I – III

szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Program antynikotynowy „Znajdź właściwe” – cykl zajęć profilaktycznych

uczniowie klasy VII i VIII

Ewa Monika Szczepan

 1.  

Rozwijamy się ciekawie w zabawie” - zajęcia stymulujące rozwój funkcji poznawczych

Dzieci przedszkolne starszych grup

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

 1.  

Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalne” - Warsztaty edukacyjno - terapeutyczne

grupy socjoterapeutyczne

Katarzyna Sokołowska

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

 

INNE FORMY

 1.  

Konsultacje indywidualne na terenie szkół i przedszkoli dla rodziców i nauczycieli w ramach punku konsultacyjno - doradczego

Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych

Nauczyciele

psycholodzy

pedagodzy

logopedzi

 1.  

Badanie przesiewowe wzroku i słuchu

Indywidulane badanie dla dzieci przedszkolnych i klasy I – III szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

Katarzyna Kwiecińska

 1.  

Przesiewowe badania logopedyczne

Indywidualne badania dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym lub badania wraz z poradą dla rodziców

Edyta Kunicka

Anna Urbaniak

 1.  

Przesiewowe badania pod kątem ryzyka dysleksji

Indywidulane badania

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Ewa Monika Szczepan

Urszula Sudoł

 1.  

Wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie

Rady pedagogiczne

Ewa Monika Szczepan

Katarzyna Kwiecińska

Katarzyna Tadra

Anna Dzióba

Barbara Bunio

Renata Ordon

 1.  

Przesiewowa ocena rozwoju dziecka z obserwacją dziecka na terenie placówki, z możliwością terapii na terenie poradni

Indywidulane badania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci w wieku do 9r.ż

Katarzyna Kwiecińska

Katarzyna Sokołowska

Katarzyna Tadra

Renata Ordon

 1.  

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Na terenie Poradni

Katarzyna Kwiecińska

Anna Dzióba

Renata Ordon

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oferta Poradni 2021/2022

Utworzono dnia 22.09.2021, 02:01

Oferta - wersja plakatowa

Utworzono dnia 21.09.2021, 22:10

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

ePUAP